Esiopetus päiväkoti Hepokatissa


Esiopetuksessa painottuvat leikki, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.
Pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen työskentely. Oppimistilanteissa pyritään toimimaan siten, että lapsi voi työskennellä ongelmakeskeisesti itse kokeillen ja tutkien.

Esiopetuksen kasvatus- ja oppimistavoitteet:

Esiopetuksessa lasta tuetaan siten, että
• Hänessä kehittyy halu oppia
• Hänelle kehittyy terve itsetunto
• Hän oppii huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan
• Hänestä tulee ajatteleva ja vastuuntuntoinen arkielämässä
• Hän osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään
• Hän oppii kestämään vastoinkäymisiä, häviäminen
• Hän on auttavainen ja sisäistää hyvät tavat
• Hän huolehtii ympäristöstään, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittaminen
• Hän oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä
• Hän oppii sosiaalisia taitoja ja toimimaan ryhmässä


Esiopetuksen sisältöalueita:

 • Äidinkieli: mm. kielen ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen, sadut, tarinat, puheen merkitys, ilmaisutaidot
     tavoitteena: lapsen kielellisen tietoisuuden kehittäminen, lapsen ilmaisun kehittäminen, vuorovaikutustaidot, puheen kehittyminen

 • Matematiikka: mm. matemaattinen ajattelu ja päättely
     tavoitteena: lapsen matemaattisen ajattelun ja loogisen päättelyn kehittäminen, ns. arkimatematiikka

 • Luonnonkasvatus: mm. luonnosta nauttiminen, elämykset, retket, lähiympäristö, työskentely/tutkiminen "tutkassa", kasvimaan ja istutusten hoito, eläinten hoito
     tavoitteena: kehittää lapsen luontoherkkyyttä mm. eri aistien avulla, luonnon esteettisyyden ymmärtäminen, lähiympäristön huolenpito

 • Musiikki: mm. laulut, leikit, soittaminen, kuuntelu ja konsertit
     tavoitteena: lapsen kiinnostuksen herättäminen lauluun ja soittoon, lapsen kuuntelutaitojen kehittäminen

 • Liikunta: mm. sisä- ja ulkoliikunta, luonnossa liikkuminen, puissa kíipeily, pelit ja leikit, hiihto, luistelu ja uinti, talutusratsastus
     tavoitteena: lapsen hyvän fyysisen kunnon edistäminen, karkeamotoriikan kehittäminen, erilaisten sääntöjen ymmärtäminen, sosiaalisuus

 • Kuvaamataito/askartelu: mm värit, eri välineet, materiaalit ja työskentelytavat, puutyöt
     tavoitteena: lapsen hienomotorististen taitojen kehittäminen, luovuuteen kannustaminen, eri materiaaleihin ja välineisiin tutustuttaminen

 • Eettinen kasvatus: mm. pohdintaa oikeasta ja väärästä, toisten ihmisten ja eläinten huomioiminen ja hoito, hyvät tavat
     tavoitteena: kehittää lapsen empaattisuutta ja sosiaalisuutta, kehittää lapsen suvaitsevaisuutta, hyvien tapojen omaksumista

Keskeistä toiminnassa on eri alueiden eheyttäminen eli eri sisältöalueiden yhdistäminen opetuksessa.
Päiväkotiin voi jättää
hakemuksia läpi vuoden.
Päiväkoti Hepokatti
Salmenrannantie 37 B,
74510 Iisalmi
paivakoti.hepokatti@gmail.com
Hepokatti puh. 040 963 1384
Katja Hyvönen puh. 050 353 7048